Udržování teploty teplé užitkové vody

Zajištění komfortu stálého přísunu
teplé vody je klíčovým požadavkem pro všechny moderní systémy TUV. Systém jednoho potrubí Raychem udržuje teplotu vody v distribučním systému potrubí budovy na příslušné úrovni. Inteligentní systém, to jsou nízké investiční náklady a také ekonomický a efektivní provoz.

Systém zajišťuje hygienu soustavy
Méně vody v oběhu a menší tepelné ztráty v potrubním systému znamená méně bakteriologických
problémů.

Univerzální systém zabírající málo místa U jednotrubkového systému Raychem odpadá nutnost instalace cirkulačního potrubí. Počet stoupaček a revizí může být minimalizován a tím lze vytvořit místo pro jiné instalace. Nízké investiční náklady

Topný kabel je jednoduše upevněn na přívodním potrubí. Není zpětné potrubí, ventily nebo čerpadla, odpadá nutnost složitého projektování spojené s cirkulačním
systémem. Menší odběr energie
Tepelné ztráty, které je třeba v systému vykompenzovat jsou menší, protože vznikají

pouze na přívodním potrubí. Odpadá rovněž napájení cirkulačních čerpadel. Systém jednotlivých potrubí může být používán s kotlem s menším výkonem, nevrací se
zde studená voda z cirkulace, díky tomu je rovněž efektivnější ohřev vody. Inteligentní řídící jednotka HWAT-ECO šetří energii např. tím, že snižuje teplotu vody v systému, když se předpokládá malá spotřeba či reaguje v závislosti na zvoleném programu na zvýšené užívání teplé vody. Nejsou udržovací náklady Systém nemá mechanické části, jako jsou cirkulační čerpadla nebo kontrolní ventily,které se opotřebovávají, proto je bezúdržbový.

 

 

Topný kabel pro udržováni požadované teploty vody. Díky samoregulačnímu systému jen v místech kde je potřeba

 

HWAT-ECO řídicí jednotka šetří energií ve velkých budovách

 • Minimalizuje spotřebu energie/výdaje na elektřinu
  • monitoruje výstupní teplotu z boileru
  • programování den/týden
  • snižuje spotřebu vody
  • spínací kontakt 20A
 • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu
  • uživatelsky přívětivé nastavení
  • 9 přednastavených programů
  • možnost volby - řídící jednotka/podřízené jednotky
  • rozhraní BMS
 • Spolehlivý a bezpečný
  • legionella - prevence vzniku
  • hlášení poruch

 

 

Tři HWAT kabely pro různé aplikace

 

 

Menší aplikace Boiler < 400 litrů

Rozsáhlejší aplikace Boiler > 400 litrů

  1 rodinný dům

Apartmány
Kancelářské budovy

Hotely, Nemocnice,
Bytové domy

Heating cable

HWAT-L HWAT-M HWAT-R
Udržovaná teplota do 45°C do 55°C

V rozmezí 50-70°C
(Legionella - prevence)

Maximální teplota
potrubí

65°C 65°C 80°C
HWAT-ECO řídící
jednotka
(vhodná) doporučená Nezbytná
Časovač doporučený (součástí HWAT-ECO) (součástí HWAT-ECO)

 

 

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s