Záruka TOTAL CARE

12letá záruka Total Care na systémy podlahového topení Raychem

 

12 LET BEZ OBAV S NOVÝM KONCEPTEM ZÁRUKY


Kvalitní produkty – nainstalované a zkontrolované profesionálním elektrotechnikem – zajistí pomocí služby Total Care vlastníkům domů pohodlí hřejivé podlahy. Při instalaci systémů podlahového topení firmy Raychem mohou nyní elektrotechnici nabídnout zákazníkům až 12 let dlouhou záruční dobu díky záruce Total Care. Společně s ní zákazník získá i plnou podporu kvalitní značky.

TOTAL CARE WARRANTY

 

TOTAL CARE = DĚLÁME, CO JE POTŘEBA PRO ZAJIŠTĚNÍ TEPLÉ PODLAHY

Ve výjimečném případě, kdy dojde k selhání našeho výrobku a kdy tuto závadu nelze odstranit, nezůstaneme pouze u toho, že Vám tento výrobek vyměníme a zaplatíme jeho instalaci. My se také postaráme o to, aby byla povrchová úprava podlahy opravena do původního stavu, nebo vyměněna v odpovídající kvalitě.

 

KVALITA, KTERÁ NÁS PODPOŘÍ

Kvalita našich výrobků je jedinečná. To jsme již prokázali při velkém množství instalací, a to jak u průmyslových, tak i u komerčních a domovních projektů. Tato kvalita je zajištěna důkladným výběrem těch správných materiálů, průběžným procesem zlepšování a rozsáhlou kontrolou kvality. Naše hlavní výrobní a distribuční podniky každoročně plní standardy ISO 9001.

 

Věděli jste, že existuje 85 kontrolních stanovišť, kterými musí topná rohož Raychem T2QuickNet projít předtím, než opustí výrobu?

 

KONCEPT VE ZKRATCE

Pro detailní informace si můžete stáhnout záruční certifikát a formulář pro registraci.

Záruka Total Care je platná ve všech zemích Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu a Společenství nezávislých států a vztahuje se na závady všech systémů podlahového topení firmy Raychem.

ZAVAZUJEME SE POSKYTNOUT V KAŽDÉ SITUACI TU NEJLEPŠÍ POMOC.

 • Výrobky opravíme nebo vyměníme – zdarma.
 • Obnovíme podlahu do jejího původního vzhledu nebo na odpovídající úroveň – zdarma.
 • U termostatu se záruka vztahuje pouze na výměnu výrobku za nový.

ZÁRUKA JE PLATNÁ, POKUD:

 

 • Je produkt nainstalovaný kvalifikovaným elektrotechnikem v souladu s pravidly, předpisy a našimi instrukcemi pro instalaci.
 • Je formulář pro registraci vyplněný a podepsaný elektrotechnikem.
 • Je formulář pro registraci uložen vlastníkem nemovitosti společně s fotografiemi a/nebo nákresy z procesu instalace.

ZAREGISTRUJTE SI VAŠE PODLAHOVÉ TOPENÍ

Pokud si přejete zažádat o 12 let trvající záruční dobu Total Care:

 • Stáhněte si formulář pro registraci
 • Požádejte elektrotechnika zodpovědného za instalaci o vyplnění tohoto formuláře
 • Vyplněný formulář bezpečně uložte; společně s dokladem o zaplacení


NAHLÁŠENÍ ZÁVADY

Je nám líto, že jste narazili na závadu. Uděláme vše, co je v našich silách, abyste měli k dispozici teplou a příjemnou podlahu co nejdříve. Pokud si přejete zažádat o prozkoumání možného selhání našeho systému podlahového topení, kontaktujte prosím nejbližší pobočku Tyco Thermal Controls.

 

UJISTĚTE SE, PROSÍM, ŽE MÁTE K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTACI:

 • Vyplněný formulář o uvedení do provozu
 • Vyplněný registrační formulář záruky Total Care
 • Doklad o zaplacení
 • Nákresy nebo fotografie instalace

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

VZTAHUJE SE 12LETÁ ZÁRUKA TOTAL CARE I NA TEPELNÉ MONITOROVACÍ SYSTÉMY FIRMY RAYCHEM APLIKOVANÉ NA POTRUBÍ?

Ne. Instalace na potrubí a dalších površích jsou po instalaci jednodušeji dostupné a více náchylné k poškození. Na tento případ se mohou vztahovat ostatní podmínky záruky. Pro bližší informace kontaktuje technika prodeje.

VZTAHUJE SE 12LETÁ ZÁRUKA TOTAL CARE I NA INSTALACE PROVEDENÉ VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI?

Ne. Záruka Total Care je platná pouze v případech, kdy byl elektrický systém podlahového topení nainstalován kvalifikovaných elektrotechnikem. Bližní informace naleznete v kompletním znění záručních podmínek.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY NEBYL FORMULÁŘ PRO REGISTRACI. KDE HO MOHU NALÉZT?

Formulář si jednoduše stáhněte z této internetové stránky. V případě dalších dotazů prosím kontaktujte naše středisko služeb zákazníkům.

TÝKÁ SE 12LETÁ ZÁRUKA TOTAL CARE I TERMOSTATŮ?

Ano. V případě poruchy dodáme společnosti zodpovědné za instalaci nový termostat. 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s