WEDI: Izolační deska pro úsporu energie

Součásti systému

 • Izolační deska Isolecta s oboustrannou cementovou vrstvou vyztuženou skleněným vláknem
 • Lze nainstalovat s topnou rohoží T2QuickNet, topným kabelem T2Blue – 10 W/m nebo CeraPro
 • Příslušenství:
  • Podložky a šrouby pro připevnění na dřevěné podlahy
  • Upevňovací hřeby pro hrubé betonové podlahy nebo podlahy s cementovým potěrem

 

Použití

 

Obytné místnosti, koupelny, kuchyně, jídelny, dětské pokoje, skleníky, domácí kanceláře

 

 • Podlahové krytiny: Dlaždice, přírodní kámen
 • Hrubá podlaha: Beton, cementový potěr, anhydritový potěr, dřevěná podlaha, dřevěná podlahová deska

 

Úspory energie a rychlé zahřátí

 • Doba do zahřátí je u rohože T2QuickNet, kabelů T2Blue a CeraPro v kombinaci s deskou Isolecta třikrát kratší, což vede během fáze zahřívání k úsporám energie až 65 %
 • Další úspory energie přibližně 20 % během provozu v důsledku snížené ztráty tepla směrem dolů
 • Ideální podklad pro dlaždice vzhledem k oboustranné cementové vrstvě se zapuštěnou síťovinou ze skleněného vlákna

 

Technické údaje

 

Vlastnosti pěnové hmoty
Materiál

Modrý vytlačovaný pěnový
polystyren s uzavřenou
buněčnou strukturou, bez HCFC

 
Rozměry desky  1 180 mm x 600 mm x 10 mm (0,71 m2)
Pevnost v tlaku při průhybu 10 % dle DIN EN 826  0,25 N/mm2
Modul pružnosti dle DIN EN 826  10 N/mm2
Tepelná vodivost při 10 °C dle DIN EN 12667/ DIN EN 12939  0,035 W/m K
Odpor proti přenosu tepla  0,286 m2 K/W
Hodnota U  2,19 W/m2K
Objemová hmotnost dle DIN EN 1602  30 kg/m3
Odolnost proti vodní páře (μ) dle DIN EN 12086  100
Dlouhodobá nasákavost při ponoření dle DIN EN 12087  < 1,5 objem. %
Požární klasifikace dle DIN 4102  B1

 

 

 Jaké množství potřebuji?

 

1. Určete plochu místnosti v m2.

    Např. 9,5 m2.

2. Určete vyhřívanou (volnou)

    Např. 8 m2.

3. Vypočítejte potřebný počet balení  s deskami Isolecta; jedna krabice stačí na pokrytí 2,85 m2.

    Např. 3 krabice.

4. Vyberte systém podlahového topení.

    Např. T2QuickNet 8,0 m2.

5. Vyberte termostat Raychem:

    Raychem TE nebo Raychem NRG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snížené tepelné ztráty

 

Topí tam, kde to má význam: pod nášlapnou podlahovou vrstvou.

 

 

 

 

 Jak provést montáž desky Isolecta na dřevěné hrubé podlahy?

 

Desky Isolecta položte na rovnou a stabilní podlahu. Desku na dřevěnou hrubou podlahu připevněte pomocí šroubů s podložkami.

Samolepicí páskou zakryjte spoje.

Položte topný systém T2QuickNet, T2Blue nebo CeraPro.

Položte a připevněte dlaždice. Minimální velikost dlaždice: 10 x 10 cm. Minimální tloušťka dlaždic: 7 mm.

 

 Jak nainstalovat desku Isolecta na hrubé podlahy s cementovým potěrem?

 

Desky Isolecta položte na rovnou hrubou podlahu. Desku k betonové hrubé podlaze připevněte s použitím upevňovacích hřebů.

Samolepicí páskou zakryjte spoje.

Nainstalujte topný systém
T2QuickNet, T2Blue nebo CeraPro.

Položte a připevněte dlaždice. Minimální velikost dlaždice: 10 x 10 cm. Minimální tloušťka dlaždic: 7 mm.

 

 

Připevnění rohože T2 QuickNet na desku Isolecta Připevnění kabelu T2Blue na desku Isolecta

Rozviňte samolepicí topnou rohož.

Postupujte podle návodu k montáži pro T2QuickNet.

S použitím distančních pásků Isolecta nebo tavné pistole na  lepidlo připevněte topný kabel na desku Isolecta.

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s