T2RED

T2Red je samoregulační podlahový topný kabel pro sníženou instalační výšku. Kabel je možno instalovat pod všechny typy podlahových krytin bez nebezpečí přehřátí. Inteligentní topný kabel je ideální při zvyšování komfortu bydlení v celém domě, od koupelny až po dětský pokoj.

Aplikace

Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje, přístavky, atd. :

 • Povrch podlahy: dlaždice, parkety, přírodní kámen, laminát, dřevo, koberec*. 
 • Podklad podlahy: cementový potěr, anhydridový potěr, dřevěná podlaha, sádrová podlaha, trámová podlaha, asfaltový potěr.


 

 • Snadný návrh: jeden druh topného kabelu pro všechny tvary místností. 
 • Flexibilní: možné upravovat délku kabelu přímo na stavbě, nejsou zapotřebí žádné studené konce kabelů.
 • Ideální pro renovaci: snížená výška (max. 8 mm).

 * musí být vhodný pro podlahové vytápění (maximální tepelný odpor 0,15 W/m2K)

 

Možnosti uložení

Hloubka uložení T2Red
0–3 mm SmileSmile
do 15 mm SmileSmileSmile
15 mm až 50 mm SmileSmile

 

 

RENOVACE

Požadavky na renovaci jsou specifické vzhledem k:

 • Menší konstrukční výšce.
 • Špatné izolaci podlahy.
 • Nerovnostem podlahy.
 • Množství různých typů podkladů podlah (cementový potěr, anhydridový potěr, dřevo, staré dlaždice, dřevotřísková deska), které vyžadují speciální úpravu.

 

Konstrukce podlahy

Přibližnývýkon
(W/m2)

Délka topného kabelu 
(m/m2)

Rozteč kabelu 
(mm)

Krycí vrstva 15mm plus

- dlaždice

    
100 10 100
90 120 
80 140 
70 160 
60 180 

Krycí vrstva 15mm plus
- dřevo / laminát
- PVC / koberec

    
100 10  100 
80  8 120 
70  140 
60 6 160
50 5 180

 

NOVÁ KONSTRUKCE

 • Tloušťka vyrovnávacího potěru 50 mm. 
 • Nová konstrukce podlahy včetně izolace podle stavebních předpisů. Instalace kabelu do 5 cm vyrovnávacího potěru.

Jaký výkon potřebuji?

 • Nízkoenergetická budova
  • dobrá izolace 35 W/m2 - 60 W/m2.
 • Renovace/rekonstrukce
  • dobrá izolace 60 W/m2 -100 W/m2.
 • Nedostatečná izolace
  • je zapotřebí větší výkon >100 W/m2.
 
Výše uvedené hodnoty platí pro komfortní podlahové vytápění. Vždy doporučujeme aplikovat kontrolní výpočet tepelných ztrát (izolace, velikost místnosti, počet oken, ...)

Potřebujete-li pomoc, zavolejte nám na tel. číslo 773 670 088.

 

Jaké množství kabelu potřebuji?

Zvolte požadovaný výkon a potřebnou délku kabelu na m2. Následující tabulka ukazuje umístění a požadovanou délku kabelu na m2 a požadovanou rozteč kabelu skladbě podlahy.


Potřebujete-li větší výkon, spojte se s námi na tel. čísle 773 670 088.

 

Délku kabelu na m2 vynásobte celkovou plochou podlahy (v m2). Příklad renovace koupelny (5 m2) s keramickou krytinou.

 

 • Zvolte 15 mm krycí vrstvy plus dlaždice.
 • Zvolte 80 W/m2  7 m kabelu na jeden m2. Rozteč kabelu je 140 mm.
 • 3. Požadovaná délka kabelu = 7 x 5 = 35 m topného kabelu T2Red + 2 m pro připojení do připojovací krabice = 37 m.
   

 

TECHNICKÁ DATA

Konstrukce podlahy

Přibližnývýkon
(W/m2)

Délka topného kabelu 
(m/m2)

Rozteč kabelu 
(mm)

Krycí vrstva 15mm plus

- dlaždice

    
100 10 100
90 120 
80 140 
70 160 
60 180 

Krycí vrstva 15mm plus
- dřevo / laminát
- PVC / koberec

    
100 10  100 
80  8 120 
70  140 
60 6 160
50 5 180

 

T2Red

Výkon 60 – 100 W/m2 (5 -15 W/m) *
Napětí AC 230 V
Max. délka okruhu topného kabelu 100 m @ 10A (char.C)**
Minimální poloměr ohybu 35 mm
Max. vlastní vytvářená teplota 45°C
Maximální expoziční teplota 65°C
Maximální rozměry (šířka a výška) 6,0 mm x 8,7 mm
Termostaty (viz strana 26-27) Raychem NRG termostat

 

** pro správný návrh jištění a průřez napájecího kabelu kontaktujte zástupce Raychem

** v závislosti na rozteči kabelu / konstrukci podlahy a krytině

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s