T2Blue a T2Green - odporový topný kabel s konstantním výkonem

RAYCHEM T2BLUE A T2GREEN:
SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

 

Dvoužilové odporové topné kabely T2Blue a T2Green jsou opatřeny pouze jedním připojovacím
kabelem, což výrazně usnadňuje elektroinstalaci a montáž. Jsou určeny
pro vytápění nebo temperování podlah a jsou vhodné i pro tvarově složité místnosti.

 

 

T2Blue T2Green

T2Blue - odporový topný kabel pro podlahové topení

T2Green - odporový topný kabel pro pasivní domy

 

 Výhody:

- Dvoužilový topný kabel jen 5,5 mm silný
- Ideální pro členité povrchy
- Snadná instalace díky připojení z jednoho místa
- Variabilní možnost instalovaného výkonu volbou vhodného
- rozestupu topných smyček
- Výběr výkonu topného kabelu 5 W, 10 W nebo 20 W
- 12-ti letá nebo 20-ti letá záruka

 

  

Hloubka uložení

Hloubka

T2Green

T2Blue-10

T2Blue-20

10mm-15mm   -
15mm-30mm  
30mm-50mm -   

 

 

Doporučený topný výkon

 

1. Novostavba – energeticky úsporné domy

35 W/m2 - 60 W/m2.

2. Novostavba, rekonstrukce – dobré izolace

60 W/m2 -100 W/m2.

3. Rekonstrukce – horší izolace

125 W/m2 -150 W/m2.

 

* Uvedené hodnoty jsou orientační. Přesný výkon bude vždy stanoven na základě projektové dokumentace. Veškeré návrhy systému a technické konzultace jsou zdarma a vždy součástí technické přípravy instalace.

 

 

 

 

Jak stanovíte potřebné

množství kabelu?

 

  • Zjistěte plochu místnosti v m2:     například 13,5 m2
  • Určete vytápěnou (volnou) plochu v m2: například 10 m2
  • Zvolte potřebný celkový topný výkon pro danou plochu ve W: například 1200W
  • Vypočtěte výkon na jednotku plochy:například 1200 W/10 m2 = 120 W/m2
  • Z tabulky pro T2Blue 10 zvolte produkt s nejbližším celkovým výkonem: například T2Blue 10-121 m = 1215 W/230 V (121 W/m2)

 

Jak stanovíte rozteč kabelu pro instalaci?

  • Určete vytápěnou (instalační/pochůznou) plochu v m2: například 10 m2
  • tuto plochu vynásobte x100
  • výsledek vydělíte délkou požadovaného kabelu, nebo součtem délek kabelů, pokud jich bude v místnosti více
např.: 10m2 x 100 / 86m kabelu = 12cm rozteč smyčky topného kabelu 

   

T2Blue

Topný výkon:   T2Green-5


           

                       

                         T2Blue-10

 

                                             


                         T2Blue-20 

 

 

5W/m; topný kabel s

pevným odporem a

ochraným opletením

 

10 W/m; topný kabel

s pevným odporem a
ochranným opletením

 

20 W/m; topný kabel
s pevným odporem a
ochranným opletením                  

           

 Jmenovité napětí  230 V AC
 Min.poloměr ohybu  30 mm
 Min.rozteč kabelů   50 mm 
 Max.pracovní teplota   65o
 Vnější průměr topného kabelu   5,5 mm
 Vnější plášť   LSOH 
 Izolace topného vodiče   Flourpolymer
 Délka přívodního kabelu   2,5m
 Schválení   VDE, SEMKO
  

Jak pokládat kabel T2Blue při renovaci staré podlahy?

Instalace topného kabelu

Aplikace samonivelační stěrky

Pokládka dlaždic

Hotová podlaha

       

Před montáží aplikujte penetrační nátěr. Pomocí fixačních prvků nebo tavné pistole upevněte topný kabel k čisté podlaze.

Celou konstrukci poté zalejte stavební hmotou (beton, anhydrid, atd.). Ideální vrstva je 4,5 - 5,5 cm. Pokud instalujete kabely přímo pod dlažbu, opatrně naneste přes kabel rovnoměrnou vrstvu vyrovnávací hmoty (stěrky). Nechte tuto vrstvu zatvrdnout podle pokynů výrobce.

Ve vlhkých prostorách je nutné ještě před pokládkou dlažby aplikovat hydroizolační
vrstvu, abychom zabránili
pronikání vody. Teprve potom začněte s pokládkou dlažby na rovnoměrnou vrstvu flexibilního lepidla.

Spáry mezi dlažbou a stěnami utěsněte silikonovým tmelem. Před zapnutím podlahového topení nechte podlahu dokonale vyschnout. Respektujte
pokyny výrobce stavebních
hmot.

 
 

Jak pokládat kabel T2Blue na tepelnou izolaci?

Instalace topného kabelu

Aplikace samonivelační stěrky

Pokládka dlaždic z přírodního kamene

Hotová podlaha

       

Před vlastním položením kabelu stanovte společně s projektantem / architektem umístění topných zón. Ujistěte se, že položená tepelná
izolace je rovná, stabilní a oddělená separační folií. Poté začněte s pokládkou kabelu, vždy v požadované rozteči tak, aby byl dodržen navržený topný výkon. Pro upevnění kabelu použijte fixační prvky. Kabel nikdy
neinstalujte přímo na izolaci!

Opatrně naneste přes kabel rovnoměrnou vrstvu vyrovnávací hmoty (stěrky). Nechte tuto vrstvu zatvrdnout podle pokynů výrobce.

Ve vlhkých prostorách je nutné ještě před pokládkou dlažby aplikovat hydroizolační
vrstvu, abychom zabránili
pronikání vody. Teprve potom začněte s pokládkou dlažby na rovnoměrnou vrstvu flexibilního lepidla.

Spáry mezi dlažbou a stěnami utěsněte silikonovým tmelem. Před zapnutím podlahového topení nechte podlahu dokonale vyschnout. Respektujte pokyny výrobce stavebních
hmot.

 

Pozor :

  • Veškeré elektrikářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
  • Vždy musí být použita podlahová krytina, která je vhodná pro podlahové topení.

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s