Ochrana okapů a svodů před zamrzáním

Provozní a pořizovací náklady

Orientační kalkulace pořizovacích a provozních nákladů vychází z průměrných statistik realizovaných zakázek. Pro více informací klikněte.

Více informacíPřejít do eshopu

Ochrana okapů proti mrazu a sněhu? Pořiďte si topné kabely

Každý rok je to stejné. V zimě zmrzne voda se sněhem v okapech a na jaře jen sčítáte škody. Mráz a sníh okapům vyloženě škodí a nevíte, jak tomu zabránit.  Sníh navíc okapy zprohýbá a pak hůře odvádějí vodu. Ochrana okapů a ochrana svodů proti mrazu a sněhu je naprosto nezbytná. Využijte samoregulační topné kabely, které udržují teplotu nad bodem mrazu a váš majetek zabezpečí. Bez použití moderních technologií byla dříve ochrana okapů a ochrana svodů bezzubá.  Dnes je to už jiné. Topné kabely si už s mrazem snadno poradí. Vyzkoušejte je.

 

Charakteristika systémů samoregulačních kabelů pro ochranu okapů a svodů

 

 • Ochrana proti UV záření
 • Připravené okruhy kabelů
 • Řídící a regulační jednotka

Samoregulační topné kabely na ochranu okapů a ochranu svodů jsou účinné

Samoregulační topné kabely se někdy nazývají inteligentní. Samy si totiž řídí změnu teploty – zvyšují či snižují zahřívání vodičů. V tom jsou jako ochrana okapů proti mrazu a sněhu nenahraditelné. Kabely se zahřívají podle vnější teploty. Když teplota okolí roste,  teplota kabelů klesá, když se venkovní teplota sníží, kabely se začnou zahřívat. Zajistěte si péči o svoji nemovitost pomocí inteligentních kabelů.Ochrana okapů před hromaděním ledu a sněhu


Samoregulační topný systém se jednoduše montuje, je flexibilní a dá se přirovnat ke stavebnici. Systém FroStop Black je oblíben také pro svou výjimečnou spolehlivost a bezpečnost. Kabely se nemohou přehrát ani při překřížení. Požár je tedy vyloučen. FroStop Black je navržen tak, aby zahříval jen tam a tehdy, kde je to skutečně zapotřebí.

S použitím kompatibilních termostatů Raychem lze dosáhnou úspory energie až 80 %. Všechny tyto vlastnosti ocení jistě koncoví uživatelé i montážní firmy

 

Komplexní samoregulační systém s elektrickým topným kabelem FroStop Black (28 W/m ve sněhu/ledu, 16 W/m na vzduchu při teplotě 0°C) představuje v zimních podmínkách spolehlivou ochranu před poškozením ledem a sněhem. Umožňuje hladký odtok vody, tajícího ledu a sněhu.
Zároveň zamezuje vzniku nebezpečných ledových rampouchů a převisů.

sněhu a působením zamrzající vodyChrání střešní krytiny, okapy a odtokové trubky před shromažďováním

 

Výhody

 • na jeden m žlabu / svodu pouze jeden m topného kabelu
 • zcela odolný proti UV záření a vodě
 • reguluje svůj výkon v závislosti na okolních povětrnostních podmínkách
 • zamezí vzniku ledu ve žlabech a svodech
 • zajistí zcela bezúdržbový provoz
 

Inteligentní řídící jednotka Raychem EMDR-10

Větší instalace by měly být vybaveny automatickou regulací EMDR-10

 • ochranný systém je v provozu pak pouze tehdy, kdy je potřeba, až 80% úspora energie.
 • obsahuje teplotní a vlhkostní senzory
 • spíná pouze za nepříznivých klimatických podmínek - nízké teplotě a vlhkosti
 • zajišťuje bezpečný a ekonomický provoz bez nutnosti údržby
 • snadno se nastavuje a intuitivně ovládá

 

Další zvýšení úspor = správně zvolená regulace


 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s