Úpravny vody

PW17-75 nedá vápníku šanci, aby poškozoval Vaše zdraví, Vaše spotřebiče a rozvody vody

 

  • Vápník rozpuštěný ve vodě je hodnotný minerál , avšak může být zdrojem vážných problémů v domácích instalacích, pokud vodu ohřejete.
  • Vodní kámen snižuje účinnost elektrických kotlů a ohřívačů.
  • Vodní kámen snižuje vnitřní průměr potrubí, a tím i jeho průtočnou kapacitu.
  • Vodní kámen snižuje životnost všech zařízení napojených na vodovodní soustavu.
  • Vodní kámen ničí vodovodní baterie, pračky, mycí stroje, tlakové myčky apod.

Tvrdá voda může poškozovat pokožku tak, že ztrácí pružnost a ochrannou vrstvu. PW17-75 je plně automatický změkčovač vody s patentovaným systémem proplachu, který zajišťuje ekonomické řešení k ochraně rozvodů vody i spotřebičů.

 

Jedna velikost pro drtivou většinu aplikací:

Automatické nastavení průtoku – odvíjí se od spotřeby vody , jednotka zvolí optimální příkon.

 

  • menší rodinné domky – eco-režim
  • větší rodinné domky, bytové domy – režim zvýšené kapacity

 

Výhody PW17-75
odstranění vodního kamane
zvýšení životnosti rozvodů vody a instalovaného zařízení
snižuje spotřebu energie
snadná instalace
regenerace řízena časem a proteklým množstvím

 

Výhody užívání PW17-75 ve Vašem domě:
snížíte spotřebu chemikálií pro praní
Vaše šaty si udrží stálou barvu
po vyprání se barvy rozzáří
vaše pokožka si udrží svou hebkost

baterie, nádržky a potrubí budou ochráněny proti vodnímu kameni, k údržbě nebudete potřebovat tolik chemikálií

snadná instalace, jednoduchý provoz

 

KaltecSoft kombinuje osvědčenou technologii záměny iontů s funkcí
moderního regulačního ventilu. Regenerace náplně se odvíjí od spotřeby vody v domácnosti a zajišťuje optimální spotřebu vody i soli pro vlastní provoz.


Regenerace řízená podle času a množství:

Jednotka změkčení vody je řízena mikroprocesorem. Integrovaný počítač spotřeby zjistí individuální charakteristiku spotřeby domácnosti a zbývající kapacita je využita pro optimální čas regenerace. Časově řízená regenerace zajistí čerstvou upravenou vodu – kdykoliv.

 

Technická data:

Připojení 3/4“ Teplota vody 4-49°C

Kapacita nádoby

63kg Pracovní tlak 1,4 až 8,6 barů

Obsah výměníku iontů

17 litrů Spotřeba soli 1,6kg/93m3

Maximální průtok vody

1,56 m3/h Adaptér v dodávce (230/24V)

Maximální obsah železa před úpravnou

6 ppm - -


 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s