Potrubní oddělovače

Potrubní oddělovače - nejlepší ochrana pitné vody před zpětným prouděním

 

Ochranná zařízení před zpětným prouděním Honeywell vyhovují většině požadavků ustanovené bezpečnostní normy na ochranu pitné vody. Navíc zabezpečují kvalitu pitné vody v těch částech systému, které jsou rizikové.

 

Zpětné proudění, zpětné nasátí vody a zpětný tlak znečištěné vody představují největší nebezpečí pro kontaminaci pitné vody v rozvodech a veřejné vodovodní síti. Potrubní oddělovače Honeywell jsou v souladu s ČSN EN 1717 a DIN 1988, část 4 pro tekutiny patřící do rizikové třídy 1 až 4. Konstrukci oddělovačů tvoří tři zóny hydraulicky oddělené 

dvěma zpětnými ventily a vypouštěcí ventil prostřední zóny. Potrubní oddělovače jsou k dispozici pro tři typy aplikací a nabízí neomezenou ochranu před kontaminací tekutinami až do rizikové třídy 4 - za určitých podmínek pak až do rizikové třídy 5 podle požadavků DIN 1988, část 4.

 

 

BA295STN

RV277

RV281

CA295

 

Potrubní oddělovač pro ochranu hydrantu a dočasné čerpání vody, například z důvodu stavebních prací. 2" verze s připojením C-Pipe.

Univerzální zpětný ventil s dlouhou životností, tělo z mosazi, vložka ventilu z vysoce kvalitního syntetického materiálu.

Vyzkoušený a ověřený zpětný ventil, nehlučný (osvědčení o ochraně proti hluku, třída 1), chrání před zpětným prouděním, zpětným nasátím vody a zpětným tlakem. Možnost univerzálního použití pro vodu, stlačený vzduch.

Kompaktní potrubní oddělovač s výhodou snadného přístupu ke všem vnitřním komponentům, umožňující jednoduchý servis. Schválen pro ochranu před tekutinami do rizikové třídy 3.

BA295

BA295

BA298-F/BA298I-F

BA295I

Potrubní oddělovač s osvědčeným a otestovaným systémem výměny jednotlivých vložek ventilu, jeho činnost není ovlivňována hodnotou vstupního tlaku.

Potrubní oddělovač s osvědčeným a otestovaným systémem výměny jednotlivých vložek ventilu, jeho činnost není ovlivňována hodnotou vstupního tlaku. Opatřen uzavírkami na vstupu a výstupu.

Přírubový potrubní oddělovač z nerezové oceli, vyniká velmi vysokou odolností proti korozi a obzvláště nízkou hmotností.

Kompaktní potrubní oddělovač z nerezové oceli, vhodný pro oddělení agresivních médií v průmyslovém odvětví.

 

 

 

 

Nejlepší ochrana pitné vody

 

Jestliže ventilem na ochranu před zpětným prouděním neprotéká voda, zůstává uzavřen (v klidové pozici). Ve chvíli, kdy dojde k odběru vody, se ventil otevře (průtočná pozice). V případě nenadálého poklesu tlaku vody na vstupu dochází k okamžitému uzavření ventilu a otevření vypouštěcího ventilu (oddělovací pozice). Tímto způsobem je veřejný rozvod pitné vody zabezpečen před zpětným průtokem, zpětným nasátím nebo zpětným tlakem - připojení k veřejné síti je přerušeno a přívod pitné vody je chráněn.

 

 

To pravé řešení pro každou aplikaci

 

Jsme odborníci na rozvody pitné vody místem za hlavním vodoměrem na vstupu do budovy počínaje. Naše potrubní oddělovače a zpětné ventily jsou odzkoušené a otestované. V souladu s požadavky současných platných norem ČSN EN 1717 a DIN 1988, část 4 využívá Honeywell nejnovější technologie k ochraně pitné vody před kontaminací na cestě od dodavatele vody až k poslednímu odběrnému místu. Doporučujeme však využívat i ostatní vodní výrobky Honeywell v instalacích vnitřních domovních rozvodů, docílíte tím výbornou kvalitu odebírané vody.

 

RV283P

R295

 

 

Přírubový potrubní oddělovač s práškovou povrchovou úpravou určený pro velké průtoky, vyznačující se nízkou tlakovou ztrátou. Testován v souladu s DVGW, k dispozici ve světlostech DN65, DN80 a DN100.

Mechanický oddělovač konstrukce ypu 1 dle DIN 1988, část 4. Uzavírá se v případě, že vstupní tlak oklesne pod nastavenou mez. Schválen pro ochranu před tekutinami do rizikové třídy 3.

 

R295H

R295P F

R295HP F

Plně automatický potrubní oddělovač konstrukce typu 2 dle DIN 1988, část 4. Uzavírá se v případě, že rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem poklesne pod nastavenou mez. Schválen pro ochranu před tekutinami do rizikové třídy 4. Chrání před zpětným průtokem, zpětným tlakem nebo zpětným nasátím užitkové vody do veřejného rozvodu pitné vody.

Přírubový potrubní oddělovač s práškovou povrchovou úpravou, konstrukce typu 1 dle DIN1988, část 4. Běžně je otevřen, uzavírá se v případě poklesu vstupního tlaku na nastavenou hodnotu. Integrovaný zpětný ventil na výstupu.

Plně automatický přírubový potrubní oddělovač s práškovou povrchovou úpravou, konstrukce typu 2 dle DIN1988, část 4. Běžně je uzavřen, otevírá se až v případě, že odběr na výstupu zvýší tlakovou diferenci mezi vstupem a výstupem nad 0,5 bar. Integrovaný zpětný ventil na výstupu.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s