Filtry

Jednoduché řešení pro čistou vodu

 

Filtry Honeywell vynikají jedinečným patentovaným systémem zpětného proplachu, který zaručuje čistou vodu na výstupu z filtru. Mechanické nečistoty jsou spolehlivě filtrovány prouděním vody skrze jemné filtrační sítko z nerezové oceli. Tato technologie čištění chrání vodovodní potrubí mimo jiné i před poškozením usazenými částečkami koroze a zaručuje správnou funkci zařízení připojených v systému.

 

Filtrační stanice Honeywell jsou navíc doplněny o redukční ventil, a případně  i o zpětný ventil. Díky uvedené kombinaci ventilů a filtru je zaručena úspora místa a samozřejmě nákladů. Filtrační stanice zajišťují dodávku čisté vody v požadovaném tlakovém pásmu. 

Vybrané filtry a filtrační stanice jsou navíc doplněny technologií označovanou jako „Double Spin“. Technologie „Double Spin“, díky vírovému průtoku čištění sítka, podstatně zvyšuje životnost filtru.

 

 

 

HS10S

F76S

FK76CS

Filtrační stanice obsahující sítko s volitelnou jemností, redukční ventil, zpětný ventil a uzavírku na výstupu. Vše je integrované v jednom těle. Tato filtrační stanice je osazována technologií „Double Spin“.

Filtr se zpětným proplachem primárně určený do vodovodních systémů v domácích a průmyslových aplikacích, kde není potřeba upravovat tlak vody. Tento filtr je vybaven systémem „Double Spin“.

Kombinace filtr  se zpětný proplachem a redukčního ventilu. Díky otočnému konektoru je možná instalace v horizontálním i vertikálním potrubí. Tělo filtru je vybaveno systémem „Double Spin“.

HS74CA

FK74C

F74C


Plně automatická filtrační stanice obsahující v jednom těle filtr se zpětným proplachem, zpětný ventil, redukční ventil a jednotku zpětného proplachu (na baterie). Filtr je automaticky proplachován 1x měsíčně.

Kombinace filtru se zpětným proplachem a redukčního ventilu. Tělo filtru je vyrobeno z vysoce kvalitního syntetického materiálu. Lze instalovat jak do horizontálního, tak do vertikálního potrubí.

Filtr se zpětným proplachem pro domy a domácnosti. Tělo filtru je vyrobeno z vysoce kvalitního syntetického materiálu. Lze instalovat jak do horizontálního, tak do vertikálního potrubí.

 

 

Účinný systém technologie zpětného proplachu

 

 

Filtrační vložka filtrů se zpětným proplachem je složena z hlavního a pomocného sítka. V běžném fi tračním režimu protéká voda hlavním sítkem z vnější části směrem do středu. Při otevření odkalovacího kulového ventilu (během proplachu) je filtrační vložka stlačena tlakem vody směrem dolů a voda nyní teče přímo do středu pomocného sítka. Část této vody pak protéká pomocným sítkem směrem na výstup filtru (není přerušena dodávka vody do odběrů) a část vstupuje do rotační trysky, která je ve středu pomocného sítka. Tato tryska se tlakem vody roztočí a proudem vody propláchne celou plochu hlavního sítka filtru směrem od středu ven – tedy proti směru toku v běžném pracovním režimu. Po uzavření kulového ventilu se hlavní sítko vrátí do pracovní polohy a voda opět proudí přes hlavní sítko. Filtry s novou patentovanou technologií „Double spin“ obsahují navíc malou turbínku s lopatkami, které způsobují oběh vody kolem sítka filtru. Oběhem vody dochází k roztočení prstence nacházejícího se v horní části filtru. Rotace vnitřního prstence pak splachuje nečistoty, které se zachycují v horní části filtru. Nepřetržitý průtok vody kolem všech dílů filtru, které s vodou přicházejí do styku (jak ve filtračním režimu, tak v režimu proplachu) zabraňuje tomu, aby se uvnitř filtru nečistoty dlouhodobě usazovaly. Tím je znemožněna biologická kontaminace filtru. Filtry Honeywell splňují požadavky DVGW jako zařízení pro pitnou vodu a jsou v tomto smyslu schváleny Zdravotním ústavem se sídlem v Brně.

 

F76CS

FN09S

 

 

Filtr se zpětným proplachem primárně určený do vodovodních

systémů v domácích a průmyslových aplikacích. Díky otočnému konektoru je možná instalace v horizontálním i vertikálním potrubí.

Tento filtr je vybaven systémem „Double Spin“.

Filtrační nástavec určený k dodatečné montáži na redukční ventil D06F. Výsledkem je kombinace filtru se zpětným proplachem a redukčního ventilu.

Tělo filtru je vybaveno systémem „Double Spin“.

 

FK06

FF06

F76S-F

  

Kombinace jemného proplachovatelného filtru (bez zpětného proplachu)a redukčního ventilu.

Jemný proplachovatelný filtr (bez zpětného proplachu).

Jemný přírubový filtr se zpětným proplachem pro průmysl, budovy

a komunální resort, určený pro aplikace vyžadující velký průtok dodávané čisté vody.

 

Jedinečné řešení pro všechny typy aplikací

Zkušenosti výrobků Honeywell začínají již za vodovodním průt okoměrem. Prvním zařízením za průtokoměrem by měl být filtr nebo fi ltrační stanice.

 

Jsme odborníci na rozvody pitné vody místem za hlavním vodoměrem na vstupu do budovy počínaje. Prvním zařízením za vodoměrem by měl být právě léty prověřený filtr nebo fi ltrační stanice Honeywell.

 

Pro převážnou část aplikací má společnost Honeywell vždy to správné řešení. V aplikacích s omezeným prostorem pro montáž lze využít filtry nebo kombinace s možností instalace do svislého potrubí. Ve větších komerčních a průmyslových budovách s vysokou spotřebou pitné vody je vhodné osadit filtr s přírubovým připojením F76S-F.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s