Regulace

Prostorové termostaty

Termostatické ventily Honeywell Termostatické hlavice Honeywell Termostaty Honeywel aj..

Více informacíPřejít do eshopu

Zónová regulace

EvoHome EvoTouch Bezdrátový zónový systém

Více informacíPřejít do eshopu

Redukční ventily

Redukční ventily Honeywell Ventily pro profesionáy

Více informacíPřejít do eshopu

Filtry

Filtry na vodu Honeywell Čištění vody Honeywell Zpětný proplach

Více informacíPřejít do eshopu

Detektory plynů

Detektor ezense Detektor oxidu Honeywell

Více informacíPřejít do eshopu

Úpravny vody

Úprava vápníku Honeywell Úprava rozvodů vody

Více informacíPřejít do eshopu

Potrubní oddělovače

Oddělovače Honeywell Ochrana pitné vody

Více informacíPřejít do eshopu

Termostatický ventil

Je skvělé mít kvalitní topení nebo elektrické podlahové vytápění, které vám zajistí teplo v bytě, domě či průmyslovém objektu. Ale mysleli jste na to, jak zbytečně neutrácet? používáte tzv. termostatický ventil nebo termostitickou hlavici? Snadno dojde k tomu, že topíte zbytečně moc a pak musíte větrat. To je, jako byste vyhazovali peníze oknem. Pořiďte si termostatický ventil od firmy Honeywell. Stejnou službu jako termostatický ventil udělá také termostatická hlavice.  Venkovní teplota se neustále mění a vy nestačíte sami regulovat celý systém. To za vás udělá termostatické hlavice nebo termostatický ventil na otopných tělesech či v dalších částech systému.

 

Proč používat termostatický ventil a termostatickou hlavici o Honeywell?

 

  • Umožňují topit hospodárně
  • Šetří vaše peníze
  • Automaticky řídí činnost otopného systému
  • Zajišťují tepelnou pohodu

 

Termostatický ventil a podlahové topení

Důrazně doporučujeme používat termostatický ventil Honeywell v kombinaci chytrého elektrického podlahového topení Raychem. Dochází tak k největším úsporám vůbec.

 

Termostatická hlavice

Systém topení běží automaticky a bez přímého ovlivňování. To vám zajistí termostatická hlavice Honeywell a termostatický ventil Honeywell. Vpouštějí do systému jen tolik teplé vody, která postačí na vytopení místnosti. Regulační termostatická hlavice ovlivňuje přívod energie podle teploty v místnosti.

 

Termostatická hlavice a podlahové vytápění

Stejné doporučení jako pro termostatický venti máme také pro termostatickou hlavici. Její použití v kombinaci s elektrickým podlahovým topením Raychem je nanejvýš účinné.

 

Honeywell

Jedním z hlavních odvětví firmy Honeywell je soustředění na komplexní dodávku regulací, regulátorů a termostatů pro nejrůznější účely. Regulační termostatické ventily jsou potřebné v kterémkoliv průmyslu. Redukční hlavice a redukční ventily či bezdrátový termostat využijeme mimo jiné také v domácnosti.

 

Termostatický ventil, Termostatická hlavice Honeywell

Naše společnost TOP Materiál s.r.o. nejen že nabízí tyto specifické prvky jakými jsou termostaty, regulátory, ventily a podobně, ale vše nabízí ve spojení s účinným elektrickým podlahovým vytápěním Raychem, kdy obě součásti, jako např. termostatický ventil Honeywell nebo termostatická hlavice Honeywell tak elektrické podlahové topení Raychem jsou plně kompatibilní a odzkoušené.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

specialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

s